tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
amazing, awesome, anything that rule and or kicks ass hardcore
That movie was the bombshiggidy!
viết bởi FreakInc 18 Tháng sáu, 2005