tìm từ bất kỳ, như là bae:

boner in a bad time chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?