tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the act of hitting a bong, usually ending well.
random hippy: "hey, are you bri?"
bri: "yeah.. why?"
random hippy: "well i hear you can hit some major bongage, wanna blaze in my van after school?"
bri: "ya man."
viết bởi bri slaps hoes (: 23 Tháng chín, 2009