tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to be hurt/ beaten physically until unable to get up.
"That dude just got bonloaded"
viết bởi nasf62 06 Tháng chín, 2007