tìm từ bất kỳ, như là hipster:

boob muffin top chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?