tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
The sound made during oral sex.
The fellator may exclaim "Boogily!"
viết bởi Gary Martel 08 Tháng mười hai, 2006