tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To explain something that isn't good for you or anyone else
Boy 1: Man, doing work at my church is boomty cuz that make work to dang on much

Boy 2: I hear ya. It boomty!!!
viết bởi Bryant Collins 20 Tháng bảy, 2007