tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
April 2nd(the day after april fools day), every YEAR. you wear boots.
A: Hey are you going out tonight??
B: Hell yeah its BOOT NIGHT!!!
viết bởi chunksmith 03 Tháng tư, 2011