tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
New Brunswick, Canada Slang
1. In a rush.
2. Could be used to replace going.
1. Holy fuck, she was bootin'er!
2. How’s she bootin'er?
viết bởi CYNSIN 27 Tháng mười hai, 2006