tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
1. a really stupid dog who is a big bitch about everything.
jack: dammit bootmoose you are such a fuck chong!!!!!!!!!


jacob: ummmmmmmm, jack i hate to admitt it but im a chimychonga!!

sam: im gay and chinese!!!!!!!!
viết bởi JACOB RALPH ARELLANO 21 Tháng mười hai, 2004