tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
backdoor, rump, junk-in-the-trunk, or more crudely, butt.
Oooh, he kicked him right in the bootock.
viết bởi frigginelvis 16 Tháng năm, 2004