tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a kick ass anything that totally rocks!
" Dude that is so bootokukan. "
viết bởi ryelea 22 Tháng tám, 2003