Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
A big saggy baby diaper full of poo.
1)I smell something, I think junior made a big bootpants.2)This has been a total bootpants day.
viết bởi Boola 08 Tháng mười, 2007
2 2

Words related to bootpants:

baby diaper mess poo stinky