tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

booyah; antonyms: ew chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?