Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là danger wank:

boredom resort chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?