tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
n. A term used in Hawai'i to describe people of Puerto Rican descent.
Is his grandma Filipino or something?

Nah, she from San Juan, she one borinki.
viết bởi dboogz 16 Tháng năm, 2011