tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:

bork in my soup chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?