tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A word used in a song or book
The book contains a borning word
viết bởi Brad 26 Tháng ba, 2005