tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
I fuck shit up! :]
I bossnoss.
viết bởi mamacitaaa 14 Tháng chín, 2008

Words related to bossnoss

bomb conquer destroy obliterate own