tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

bout sumthing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?