tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

bout sumthing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?