tìm từ bất kỳ, như là spook:

bower bird's bower chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?