tìm từ bất kỳ, như là wcw:

bowling ball size head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?