tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

br00tal death metal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?