tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Something that is great, but in a heady way.
Dude, that show was fucking brahsome.
viết bởi Johnny Brahsome 18 Tháng năm, 2007

Words related to brahsome

brah heady nigh show wookie