tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A brain freeze that makes you stupid enough to say something like that.
I got brain ... nuggers, from that squishie.
viết bởi ~Dingo~ 01 Tháng năm, 2005