tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The mental state experienced the day after consuming multiple Tramadol and being very high!
"Hey bro, yeah i've got brain tramage after last night!"
viết bởi Phaman 06 Tháng mười hai, 2011