tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

brantzen wong chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?