tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When somebody gives you verbal abuse in the form of 'braps'.
"Brap, Brap, Brap, Brap, Brap, Im giving ya a brap attack with my imaginary gun, Brap, Brap, Brap, Brap, Ya get me?"
viết bởi Count Brapula 25 Tháng năm, 2008

Words related to brap attack

brap attack blap brappp brrap chav geezer london
 
2.
an insult.
blad she is such a brap attack!
viết bởi Mel331 09 Tháng một, 2009