tìm từ bất kỳ, như là half chub:

brasilian cinnamon roll chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?