tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

breafkast for dinner chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?