tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

breaking windows almost silently chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?