tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The act of applying the brakes harshly in a vehicle. Past tense
I brembo'd so hard that I just barely missed hitting that car.
viết bởi sureshot007 18 Tháng tư, 2012