tìm từ bất kỳ, như là wyd:

bright and shiny chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?