tìm từ bất kỳ, như là wyd:

bright colors chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?