tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

bring the place down chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?