tìm từ bất kỳ, như là trill:

bring the place down chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?