tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

bro, you trying to hit up that quote when you get out of class? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?