tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Refers to an African-American male who is homosexual.
"That nigga Jamal is a fuckin' broke-black"
viết bởi mindeilsna 03 Tháng tư, 2009

Words related to broke-black

black black gay broke back gay homosexual