tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

broken ninja chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?