tìm từ bất kỳ, như là tbt:
 
1.
Term for live-in lover's male sibling.
My brother-in-sin doesn't like tomatoes.
viết bởi Johnny J. Rockability 04 Tháng một, 2011