tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Over usage of the word "bro"
Sorry for my broverusage, but i just won tickets to a Dave Matthews Band concert!
viết bởi Bro Namath 08 Tháng sáu, 2009

Words related to broverusage

bro bromance dave matthews band lax visors