tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A vest for bros
When a douchebag wants to look dapper at a club, he might wear a brovest.
viết bởi Super9 10 Tháng chín, 2012