tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

brown eye blink chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?