tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
the online version of window shopping
I was window browsering all day but I didn't buy a thing.
viết bởi aussieCliff 11 Tháng tư, 2009