tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
It means shit or crap.
yo lingo is browsey
(ur language is shit)
viết bởi Chelsea (chicken) 24 Tháng năm, 2005