tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Boarding
School
Student
I'd
Like (to)
Fuck
Person 1: dude!! Did you see that hot boarding school student drive by in her golf car??!
Person 2: BSSILF!!!
viết bởi anafanan. 13 Tháng tư, 2013