tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
been there done that, got the t-shirt!
BTDT/GTTS ...it's pretty simple.
viết bởi Sandman_Bravo 31 Tháng tám, 2007

Words related to btdt/gtts

can i none of that think