tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

btw, I live in alaska chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?