tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To sit on a bench and fart.
Joe sat on a bench and straight Buck Chowed that bitch to hell.
viết bởi halik 15 Tháng chín, 2003