tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person who contains great, huge lips, preferably using them to suck dick
Damn, that bitch has got some serious bucket lips on her.
viết bởi McameronM 18 Tháng tư, 2011