tìm từ bất kỳ, như là space monkey:

bucket nut chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?